በፈጣን ስነ- ስርአት የተወሰኑ

ረቡዕ ፣ ሰኔ 1 ቀን 2022

የኮ/መ/ቁጥር 301024 የፌ/ጠ/ዐ/ ህግ እና ዳንኤል ጌታቸው መንገሻ

ተከሳሽ በክስ አንድ ጥፋተኛ የተባሉት የጦር መሳሪያ አስተዳደርና ቁጥጥር አዋጅ ቁጥር 1177/2012 አንቀጽ 22(2) ስር የተመለከተውን ድንጋጌ በመተላለፍ የፀና ፍቃድ ሳይኖር የጦር

ረቡዕ ፣ ሰኔ 1 ቀን 2022

የኮ/መ/ቁጥር 300739 የፌ/ጠ/ዐቃቤ ህግ እና ሞገስ ተስፋዬ ድንቃየሁ

ተከሣሸ በወ/ሕ/አ 665/1/ በስርቆት ወንጀል ጥፋተኛ የተባሉ ሲሆን ጥፋተኛ የተበባለበት የህግ አንቀጽ በቀላል እስራት ወይም ከአምስት አመት በማይበልጥ ጽኑ እስራት የሚያስቀጣ ነው፡፡

ረቡዕ ፣ ሰኔ 1 ቀን 2022

የኮ/መ/ቁጥር 300361 የፌ/ጠ/ዐቃቤ ህግ እና ደስታ ራማቶ አብሽሮ

ተከሣሸ የወ/ሕ/አ 555/ለ/ ስር የተመለከተውን ድንጋጌ በመተላለፍ በፈጸሙት ከባድ የአካል ጉዳት ማድረስ ወንጀል ጥፋተኛ የተባሉ ሲሆን ጥፋተኛ የተበባሉበት

ረቡዕ ፣ ሰኔ 1 ቀን 2022

የኮ/መ/ቁጥር 294371 የፌ/ጠ/ዐቃቤ ህግ እና ግርማ አሹሮ አንሼቦ

ከሳሽ ዓ/ህግ ሀምሌ 1 ቀን 2013 ዓ.ም ፅፎ ባቀረበው ክስ ተከሳሽ የወ/ህ/አ 32(1)(ሀ) እና ህገወጥ የሰዎች ዝውውር እና ሰደተኞችን በህገወጥ መንገድ ድንበር ማሻገር ወንጀልን ለመከላከልና ለመቆጣጠር የወጣ

ረቡዕ ፣ ሰኔ 1 ቀን 2022

የኮ/መ/ቁ 286093 የፌ/ጠ/ዐ/ሕግ እና 1.ታረቀኝ ሙሉ ካጨሮ 2. ደስታ መስፍን መኮንን

ከሳሽ ዓ/ሕግ ነሐሴ  25 ቀን 2ዐ12 ዓ.ም ፅፎ ባቀረበው  ክስ ተከሳሾሽ የወ/ህ/አ 32(1) (ሀ) እና በሰው የመነገድ እና ሰውን በህግ ወጥ መንገድ ድንበር የማሻገር ወንጀልን  ለመከላከልና